top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities


1.1. Spa Oase: Spa Oase, gevestigd te Hoofddorp in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77143396.
1.2. Klant: degene met wie Spa Oase een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Partijen: Spa Oase en klant samen.
1.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Spa Oase.
2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijke uit.
Artikel 3. Prijzen
3.1. Alle prijzen die Spa Oase hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2. Alle prijzen die Spa Oase hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Spa Oase te allen tijde wijzigen.
3.3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Spa Oase vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
3.4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spa Oase, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3.5. Indien partijen voor een dienstverlening door Spa Oase een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dat altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
3.6. Spa Oase is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
3.7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Spa Oase de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
3.8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
3.9. Spa Oase heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
3.10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Spa Oase prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
3.11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Spa Oase op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Artikel 4. Gevolgen niet tijdig betalen.
4.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Spa Oase gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Spa Oase.
4.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.4. Wanneer een klant niet tijdig betaalt, mag Spa Oase zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Spa Oase op de klant onmiddellijk opeisbaar.
4.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Spa Oase, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spa Oase te betalen.
Artikel 5. Opschortingsrecht
5.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 6. Verrekening
6.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Spa Oase te verrekenen met een vordering op Spa Oase.
Artikel 7. Garantie
7.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze door Spa Oase enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
7.2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
7.3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
7.4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Spa Oase voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
8.2. Spa Oase heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
8.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Spa Oase tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
8.4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Spa Oase tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 9. Informatieverstrekking door de klant.
9.1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Spa Oase.
9.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet naders voortvloeit.
9.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneet Spa Oase de betreffende bescheiden.
9.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Spa Oase redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
9.5. De informatie, gegevens en bescheiden die Spa Oase van de klant ontvangt worden na het beëindigen van de overeenkomst voor één jaar bewaard.
Artikel 10. Geheimhouding
10.1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Spa Oase ontvangt geheim.
10.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Spa Oase waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Spa Oase kan berokkenen.
Artikel 11. Boetebeding
11.1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Spa Oase een onmiddellijk opeisbare boete.
a. Is de andere partij een consument dan bedraagt de boete € 1.000,--, zegge: duizend euro.
b. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,--, zegge vijfduizend euro.
11.2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in artikel 11.1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
11.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
11.4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Spa Oase waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12. Vrijwaring
12.1. De klant vrijwaart Spa Oase tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Spa Oase geleverde producten en/of diensten.
Artikel 13. Klachten
13.1. Een klant dient een door Spa Oase geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
13.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Spa Oase daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
13.3. Consumenten dienen Spa Oase uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
13.4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
13.5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Spa Oase gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 14. Hoofdelijk aansprakelijkheid klant
14.1. Als Spa Oase een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Spa Oase verschuldigd zijn.
Artikel 15. Aansprakelijkheid Spa Oase
15.1. Spa Oase is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
15.2. Indien Spa Oase aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
15.3. Spa Oase is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
15.4. Indien Spa Oase aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1. Spa Oase is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2. Wijziging van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Spa Oase zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
16.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 17. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
17.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
17.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Spa Oase bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Spa Oase is gevestigd houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op: 3 januari 2021

bottom of page